بهترین زمان شناخت خود جهت انتخاب رشته تحصیلی مناسب و همچنین مسیر شغلی در آینده به واسطه شایستگی های ذاتی؛ همراه با انتخاب بهترین ها توسط کارفرمایان جهت بورسیه تحصیلی و عقدقرارداد کاری پس از فراغت از تحصیل